این سری رقابت ها با تفاوت چشمگیری نسبت به سایر رقابت های کشتی در سالن شهید بهشتی شهرستان مشهد توسط موسسه هنری سماتصویر برگزار گردید.