موسسه هنری سماتصویر با برگزاری افتتاحیه این جام گامی نو در عرصه ی ورزش کشور برداشت.